Bản dành cho Cloud

Tìm bản Image chính thức của chúng tôi từ các nhà cung cấp dịch vụ cloud yêu thích của bạn

Phiên bản hệ điều hànhNhà cung cấpKhu vựcKiến trúcImage IDLiên kết triển khai
8.7AWSap-south-1arm64ami-0430ac252d91a6e7dhttps://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=ap-south-1#LaunchInstanceWizard:ami=ami-0430ac252d91a6e7d
9.0AWSap-south-1arm64ami-0142dadd0a9b42a06https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=ap-south-1#LaunchInstanceWizard:ami=ami-0142dadd0a9b42a06
9.3AWSap-south-1x86_64ami-0b745a6c6b9c26870https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=ap-south-1#LaunchInstanceWizard:ami=ami-0b745a6c6b9c26870
9.3AWSap-south-1x86_64ami-05a08836e1cf88326https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=ap-south-1#LaunchInstanceWizard:ami=ami-05a08836e1cf88326
9.3AWSap-south-1arm64ami-01f4407200fe15d0bhttps://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=ap-south-1#LaunchInstanceWizard:ami=ami-01f4407200fe15d0b
8.8AWSap-south-1arm64ami-0bbbeaa8c91181157https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=ap-south-1#LaunchInstanceWizard:ami=ami-0bbbeaa8c91181157
8.8AWSap-south-1x86_64ami-031971f97349f4c66https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=ap-south-1#LaunchInstanceWizard:ami=ami-031971f97349f4c66
9.3AWSap-south-1arm64ami-0031a923c4ee894d7https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=ap-south-1#LaunchInstanceWizard:ami=ami-0031a923c4ee894d7
9.1AWSap-south-1x86_64ami-014682dfd7ea0f512https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=ap-south-1#LaunchInstanceWizard:ami=ami-014682dfd7ea0f512
8.8AWSap-south-1x86_64ami-036c222371722b4echttps://console.aws.amazon.com/ec2/v2/home?region=ap-south-1#LaunchInstanceWizard:ami=ami-036c222371722b4ec